Oldal kiválasztása

Az egyesület fontosabb adatai:

Székhelye: 1118 Budapest, Himfy u. 9.
Adószáma: 1-8062269-1-43
Alapítva: 1991.
Nyilvántartó: Fővárosi Bíróság
Bírósági nyilvántartási száma: 5488
Nyilvántartásba vételének ideje: 1991. október 27.
Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma: Pk.61433/1993
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2006. július 12.
Beszámolási időszak: 2008. január 1-től 2008. december 31-ig.
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetségét (MAKÚSZ) 2006. július 12-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezetként.

A MAKÚSZ 1991 óta ad szakmai, szervezeti keretet a keresztény értékrend és erkölcs alapján munkálkodó hazai és határon túli magyar szerkesztőknek, újságíróknak, az írott és az elektronikus médiában dolgozóknak. A szövetség a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyásával viseli a “katolikus” jelzőt. Tevékenységi területe Magyarország és a világnak minden olyan helye, ahol magyar nyelvű sajtó működik. A szövetség a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben meghatározottak alapján közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.

Az alapszabály szerint a szövetség célja volt a 2008. évben is, hogy „a tömegkommunikációban, az irodalomban és a közszereplés során a keresztény világnézet és erkölcs alapján, az igazság igényeinek megfelelően történjék tájékoztatás a környezetről, hazánk életéről és a világ dolgairól.” A Szövetség céljait azáltal igyekszik elérni tagjai révén, hogy azok a tömegtájékoztatásban, az irodalomban és a közszereplés során keresztény értékeket képviselnek. Arra törekedtünk és törekszünk tehát, hogy tagjaink mind egyénileg, mind pedig közösen az egyetemes emberi értékek alapján a magyar nemzeti érdekeket képviseljék, hivatásukat minél magasabb színvonalon gyakorolják. Céljait nemzetközi kapcsolatok kiépítésével, tagjai szakmai képzésével és továbbképzésével is elő kívánja mozdítani.

A MAKÚSZ tagjai számára érdekképviseleti funkciót tölt be, közös fellépéseket kezdeményez a társzervezetekkel, és állásfoglalásokat tesz közzé. Egyéves előkészítő munka eredményeként 2000-ben sikerült közös etikai alapelveket elfogadni négy újságíró szervezettel, (MÚOSZ, MÚK, MAKÚSZ, Sajtószakszervezet), s létrejött az Etikai Együttműködő Tanács, amely az elmúlt időben több alkalommal hozott nyilvánosságra a sajtóetikával kapcsolatos állásfoglalást.
A MAKÚSZ teljes jogú tagja a katolikus újságírók világszövetségének, (UCIP), és a katolikus rádiósok, tévések, videósok világszövetségének (SIGNIS). Delegáltjaink a 2008. évben személyesen vettek részt a világszövetség választmányának és regionális bizottságainak munkájában.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A MAKÚSZ évente többször rendez tanulmányi napot, az ország különböző régióiban, melyekkel segíti tagjai és az érdeklődők szakmai fejlődését, az aktuális ügyekben való tájékozódását. Részt vesz a társszerveztek (PRÚSZ, MÚK, MÚOSZ, Sajtószakszervezet, MÚRE), valamint a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója (KMÚEK) rendezvényein, illetve a saját programjaira meghívja azok képviselőit, s velük együttműködve tesz erőfeszítéseket az újságírás színvonalának emeléséért. A szövetség működése nyilvános, azaz minden érdeklődőt hív és vár valamennyi programjára.

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége közhasznú tevékenységei 2008. évben időrendi sorrendben, melyekről a szövetség www.makusz.hu című honlapján találhatók részletes beszámolók:

2008. január 26., Kossuth Klub

Hazugság és következményei – Megéri-e igazat mondani? címmel konferenciát szerveztünk. Arra kerestük a választ, vajon hol tart ma Magyarország a hazugság megítélésében, és mik a következményei a burkolt és a nyilvánvaló hazugságnak. Feltérképeztük a politika és a média kapcsolatát, egymásra gyakorolt közvetett és közvetlen befolyását, a politika és a média igazmondásának kérdését. Előadóink voltak: Lezsák Sándor a Nemzeti Fórum elnöke, az Országgyűlés alelnöke, Bakos Zoltán médiaszakember, Kolláth György alkotmányjogász, Zárug Péter Farkas politológus, egyetemi adjunktus, Kelemen András nemzetbiztonsági és katonai szakértő, Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője, Jelenits István piarista szerzetes, tanár.

2008. február 23., Szent Imre ház

Sajtóhiba – Helyes magyar köz- és sajtónyelv
Rendezvényünk célja volt, hogy csökkenjen a magyartalan szavak, kifejezések, szófordulatok, valamint a hibás szórendek, passzív mondatok aránya a magyar sajtóban. Előadóink segítségével kerestük a hétköznapi beszédből átvett helytelen fogalmazási formákat, megkíséreljük megtalálni a kigyomlálandó germanizmusokat és zsurnalizmusokat. Gyűjtöttük az olyan helytelen nyelvi formákat, melyek az utcáról a szerkesztőségekbe kerültek, onnan pedig példaként jutottak vissza köznyelvbe. Előadóink voltak: Bánffy György színművész, a Magyar Versmondásért Alapítvány elnöke, Neumayer Katalin újságíró, Kipke Tamás író, újságíró, Czakó Gábor író, Lipovecz Iván újságíró, a HVG volt főszerkesztője, Maleczki József nyelvész, Kondor Katalin szerkesztő. A tanulmányi nap levezető elnöke Bordi András műsorvezető-bemondó, Lánchíd Rádió munkatársa volt.

2008. március 8., Szeged

Egyház és közszolgálat a médiában
A MAKÚSZ és a Szeged-Csanádi Egyházmegye tanulmányi napján számos országos és helyi médium munkatársa vett részt. Az előadások és kerekasztal-beszélgetéseket az egyházmegye sajtóreferense, Bartucz Katalin szervezte.

2008. május 8., Szent Imre ház

Németország az új évezredben – kétnyelvű előadás
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Konrad Adenauer Alapítvány szakmai estjének előadója volt Harsay György, Münchenben élő gazdasági szakember, gazdasági újságíró és Prof. Cséfalvay Zoltán, Andrássy Egyetem tanára.

2008. május 17. Sopron

A szabad sajtó természeténél fogva inkább erkölcs, mintsem jog
MAKÚSZ médianapot rendezett Sopronban Bősze Balázs tanár, költő, MAKÚSZ-tag szervezésében. A programnak a Liszt Ferenc Konferencia Központ adott helyet, amely Magyarország egyik legmodernebb, digitalizált televíziós stúdiójának is helyet ad.

2008. október 10-12. Mohács

Sajtóapostolok VII. országos találkozója
Az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztői VII. alkalommal találkoztak MAKÚSZ szervezésében október 10–12. között, hogy beszámoljanak egymásnak munkájukról, örömeikről és nehézségeikről, és tapasztalatot cseréljenek. A sajtóapostolok idén a pécsi püspökség vendégeként az egyházmegye által fenntartott Szent János Hotelben gyűltek össze Mohácson. A tanulmányi hétvégét Rochlitz Bernadett, az MKPK sajtóirodájának munkatársa és Szerdahelyi Csongor, az MKPK sajtóirodájának vezetője szervezte Fazekas Orsolya, a Pécsi Egyházmegye kommunikációs referensének segítéségével.

2008. november 22-25. Róma

Rómában rendezték a SIGNIS európai találkozóját, melyen Lázár Kovács Ákos, a PPKE BTK Kommunikációs Intézetének és a Faludi Akadémia vezetője, a MAKÚSZ tagja vett részt a MAKÚSZ képviselőként. Tapasztalatait és előadásnak összefoglalóját a évzáró tanulmányi napunkon adta elő.

2008. december 6. Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia

A MAKÚSZ évzáró tanulmányi napján előadást hallgattunk a készülő médiatörvény politikai és szakmai aspektusairól (Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője és Scherer Zsolt médiaszakértő, politológus), a Katolikus Média Világszövetség, (SIGNIS) római ülésének tapasztalatairól (Lázár Kovács Ákos filmesztéta) és a hamis vonatkozó mondatokról (Maleczki József nyelvész). A tanulmányi napon Szikora József elnök és Gebauer Szabolcs főtitkár átadta a szövetség három évvel ezelőtt alapított díjait.

A szövetség az ígéretes pályakezdőknek járó Sinkó Ferenc-díjat Diós Judit szerkesztőnek adományozta, aki a Magyar Rádió Krónika című hírműsorának munkatársa. A szövetség Nívó-díját a Hiteles tájékoztatásért Rochlitz Bernadett, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának sajtóreferense és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jel című folyóiratának főszerkesztője kapta. A szövetség Örökös tagjai közé választotta Kormos Gyula címzetes apátot, plébánost a MAKÚSZ Plébániai és kisközösségi lapok csoportjának alapítóját és vezetőjét.

2008. december 9-14. Róma

MAKÚSZ-delegáció az UCIP római kongresszusán
A 80. születésnapját ünneplő Katolikus Újságírók Világszövetsége (UCIP) Rómában tartotta nemzetközi szemináriumát Újságírás és etika a modern világ keresztútjain címmel. A találkozó résztvevője volt a MAKÚSZ is, mint a világszövetség magyar tagszervezete.
A delegáció tagja volt Rochlitz Bernadett a MAKÚSZ idei Nívó-díjasa, Szerdahelyi Csongor a szövetség elnökségi tagja, Gebauer Szabolcs főtitkár és Szikora József elnök, aki a rendezvény első napján előadást tartott hazánk elmúlt tizennyolc évben kialakult politikai, közéleti, egyházi és médiahelyzetéről Szabadság és elkötelezettség címmel.

A Szövetség 2008-ban költségvetési támogatást nem kapott.

Pályázat során az ORTT-től 350.000,- Ft, a Nemzeti Civil Alapprogramtól 400,000- Ft és 122.890,- Ft pályázati összeget nyert, melyet kizárólag a pályázatban meghatározott rendezvényekre (Hazugság és következményei – Megéri-e igazat mondani?, 2008. január 26.; Sajtóhiba – Helyes magyar köz- és sajtónyelv, 2008. február 23., részvétel az UCIP római kongresszusán, 2008. december 9-14.) és célokra (nemzetközi tagdíjak támogatása) fordított.

A Szövetség vagyonát a bankszámláján elhelyezett pénzösszeg jelenti, befektetésekkel, tárgyi eszközökkel jelenleg nem rendelkezik.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Tartós adományozásra szerződést nem kötött.

A szövetségnek főfoglalkozású dolgozója nincs, tiszteletdíjat nem fizet.

A szövetség az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét a 2008. évben.

Budapest, 2009. május 26.

Szikora József, elnök Gebauer Szabolcs, főtitkár Labundy Péter, könyvelő