Oldal kiválasztása

A rádió Angyali Üdvözlet-kápolnájában bemutatott szentmisén Roberto Tucci bíboros, a rádió volt igazgatója; Andrzej Koprowski SJ, a Vatikáni Rádió programigazgatója és a rádióban szolgáló papok koncelebráltak. Homíliájában Angelo Becciu érsek kiemelte: a tömegkommunikációban dolgozók védőszentje, Gábriel arkangyal ünnepe minden évben azt sugallja, hogy elmélkedjünk arról a nagy hírről, amely üdvösségünk kezdetét jelenti. Emberi és keresztény történelmünknek olyan alapvető eseményéről van szó, amelyet minden nap felidézünk az Úrangyala elimádkozásakor. Amikor a szentolvasót imádkozzuk, legalább ötvenszer mondjuk el e rendkívüli szavakat: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled!”.

A hír, amelyet Gábor arkangyal közöl, valóban az igazi jó hír; öröm forrása Mária és az egész emberiség számára. Az Angyal közvetítő, az igazság szolgálatában áll, anélkül, hogy főszerepet játszana. Ezért lett a hírközlők védőszentje, akik benne fedezhetik fel küldetésük alapvető vonásait – mondta Becciu érsek; majd így folytatta homíliáját, a Vatikáni Rádió munkatársaihoz fordulva: „különösen szerencsések vagytok, mert arra kaptatok meghívást, hogy ismertessétek az Egyház, a pápa tanítását. Az Angyal által közölt örömhírt visszhangozzátok, amely azóta is szüntelenül terjed az egész földön. Gábriel arkangyalhoz hasonlóan, aki üzenetet közvetített, köztetek se az egyéni elgondolások érvényesüljenek. Elsődleges feladatotok, hogy megismertessétek a pápa tanításait és útmutatásait. Hangja rajtatok keresztül ezer nyelven megsokszorozódik, eljut a legtávolabbi helyekre, átveszik rádiók és televíziók, újságok és weboldalak százai.

Péter utóda és az apostoli kollégium egyetemes küldetésének társfelelősei vagytok, részesedtek küldetésében. Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumi jó hírt minden teremtménynek. Péter és az apostolok szolgálatában velük együtt ti is megkaptátok a küldetést: legyetek hírnökök, akiknek csöndes és nagylelkű szolgálata gyakran rejtve marad a pápa szavai mögött. Ti is, miután teljesítettétek feladatotokat, mint az örömhír eszközei, „eltávoztok”, mint az angyal.

Sajnos, a hír, amelyet közölni kell, nem mindig az evangéliumot visszhangozza, olykor éppen az örömhír tagadásának tűnik. Foglalkozásotok azonban megkívánja, hogy a negatív híreket is továbbadjátok, amelyek a világban jelen lévő rosszról tanúskodnak. Mária hasonló tapasztalatot élt át, amikor a Golgotán karjai között tartotta Jézus holttestét. Egy olyan társadalomban, amelyet szinte megölt az emberi gonoszság, merítsetek Mária hitéből, amely túlmutat a fájdalmas tényeken és hisz a Feltámadás új hajnalában… Miután merítettetek húsvét világosságából, megtaláljátok a megfelelő módját annak, hogy továbbadjátok a negatív híreket. Az információkat nem lehet komoly megfontolások nélkül bedobni a köztudatba, figyelmen kívül hagyva a teljes valóságot. Az a feladatotok, hogy a tényeket összefüggéseikben és távlataikban értelmezzétek, nem saját nézetetek, hanem a világ keresztény távlatai szerint”.

Becciu érsek rámutatott: a Vatikáni Rádió nem korlátozódik az egyházi hírek közlésére. „Ma nem az újságírók kutatják fel a témákat, hanem hírek áradata zúdul íróasztalukra, tölti meg számítógépeiket. Olyan mennyiségű híranyagról van szó, amelyhez megkülönböztetésre, kiválasztásra van szükség. A források ellenőrzésén túl az Apostoli Szentszék szolgálatában álló kommunikációs munkatársak feladata, hogy képesek legyenek az értékek hierarchiájának megállapítására, előtérbe helyezve a növekedést elősegítő, pozitív híreket, amelyek bizalmat ébresztenek.”

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója kapcsán Becciu érsek felidézte Boldog XXIII. János szavait, amelyekkel a mindenki iránti tiszteletre buzdított. A Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúció megállapítja: „Az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra nem találna szívükben”.

A vatikáni államtitkársági helyettes VI. Pált idézte, aki 1963. szeptember 29-én megnyitotta a zsinat második ülésszakát, arról biztosítva a világot, hogy az Egyház szeretetettel tekint rá, őszinte csodálatot táplál iránta és nem uralni, hanem szolgálni kívánja; nem becsüli le, hanem növelni akarja méltóságát, nem ítéli el, hanem felkínálja neki az üdvösséget. „Küldetésünk ma sem változott: közvetítsük kortársainknak a szeretet, az üdvösség, a remény üzenetét, amelyet Krisztus hozott el a világnak. Hirdessük mindenkinek, hogy Isten szereti világunkat” – emelte ki homíliájában Becciu érsek, idézve Pál apostol Korinthusiakhoz írt második leveléből: „Bárcsak ne volna köztetek civódás, irigykedés, harag, egyenetlenkedés, rágalmazás, árulkodás, gőgösködés, pártoskodás” (2Kor 12,20). Ehelyett az első levél szerint „forrjatok össze egyazon elvben, egyazon fölfogásban!” (1Kor 1,10).

A keresztény közösséget a kölcsönös szeretet fűzi egységbe a Vatikáni Rádióban is. Ebből az egységből forrásozik a világosság, a helyes megkülönböztetés, a kreativitás, hogy egyre jobban terjeszthessétek a pápa hangját és Jézus Krisztus evangéliumi jó hírét a világban – mondta szentbeszédében a vatikáni államtitkársági helyettes.

Az ünnepélyes díjátadást Andrzej Koprowski jezsuita, a Vatikáni Rádió programigazgatója nyitotta meg. „E napon a rádió munkatársai számára különleges alkalom adódik az egymással való találkozásra. Az intézmény multikulturális mivolta egyedi módon tükrözi a katolikus egyház egyetemességét” – mondta. Kitért a Vatikáni Rádió küldetésére és az utóbbi években bevezetett technikai újításainak jelentőségére. „A Vatikáni Rádió nagy családja az egyházi szeretetközösség és egység érdekében tevékenykedik, nap mint nap eljuttatva a pápa és az egyház üzenetét a világba. Ebben a küldetésben nagy segítséget jelentenek az információs és technológiai eszközök, amelyekre a rádió különösen nagy figyelmet fordít.”

Andrzej Koprowski emlékeztetett: a ’90-es évek elején kerültek bevezetésre a digitális eszközök, az internet és a weboldal-szerkesztés; az utóbbi időben pedig a Vatikáni Televíziós Központtal és az Internetes Központtal való szoros együttműködésnek köszönhetően új alkalmazások indultak be, köztük a multimediális-lejátszó vagy a smartphone-ra és tablet-re letölthető új alkalmazás. Ezek által még több lehetőség adódik a Szentatya és az egyetemes egyház üzenetének közvetítésére és követésére.

A Vatikáni Rádió különös figyelmet fordít azon térségekre, ahol hátrányos helyzetben élnek a keresztények, és a pápa hangja csakis a Vatikáni Rádió hullámain keresztül tud eljutni hozzájuk, ilyen pl. Etiópia és Eritrea vagy Kína, ahol az Egyháznak nincsenek tömegkommunikációs eszközei. A rádió ezenkívül felhasználja az egyes közösségi oldalakat, így a Twitter, a Facebook vagy egyéb oldalakat a hírközlés érdekében, amelynek eredményessége és közkedveltsége a pápa libanoni útja alkalmával is igazolódott – hangsúlyozta beszédében a rádió programigazgatója. „Mindezek által megerősíthetjük, hogy munkákkal két fontos alapelvnek kívánunk eleget tenni: a pénzügyi források minél hasznosabb felhasználásának és a Vatikáni Rádió apostoli küldetése teljesítésének.”

A Vatikáni Rádió programigazgatójának ünnepi beszédét követően került sor a pápai kitüntetések átadására, amelyben Vertse Márta, a magyar tagozat megbízott főszerkesztője is részesült. Andrzej Koprowski a díjátadás alkalmával emlékeztetett: Vertse Márta 1983 óta dolgozik a magyar műsorban elhivatottsággal és elkötelezettséggel. Nagy figyelemmel és körültekintéssel követi napról-napra a pápai és egyházi eseményeket, továbbá a magyar helyi egyház helyzetét és tevékenységét.

XIII. Leó pápa 1888-ban, aranymiséje alkalmából alapította a Pro Ecclesia et Pontifice érdemkeresztet (Croce Pro Ecclesia et Pontifice). Elnevezésének megfelelően az Egyház, illetve a pápa iránt érdemeket szerzett, 45 év feletti egyházi és világi személyiségek elismerését szolgálja. Eredetileg három fokozatú volt: arany, ezüst és bronz. Szent X. Piusz óta csak egyetlen, arany fokozata van. Alakja kezdetben liliomokkal díszített végű görögkereszt volt, rajta az uralkodó pápa képe, illetve a pápai jelvény, vörös alapon fehér-sárga rendszalaggal. VI. Pál 1973-ban modernebb formájú keresztre változtatta, amin a pápa képmása helyett immár Szent Péter és Pál alakja látható, és a vatikáni színeket viselő sárga-fehér rendszalagon függ.

1993-ban Pro Ecclesia et Pontefice (Egyházért és Pápáért) kitüntetésben részesült Ipacs Katalin is, a szerkesztőség akkori főmunkatársa, aki ma is közreműködik a rádió magyar nyelvű műsorában.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír